I. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW
II.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB REKRUTACJI
III. PLIKI COOKIES

I. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), INAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 117, kod pocztowy 30-074 Kraków, NIP 6772425636, REGON 368336947, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000696643, kapitał zakładowy 5000 zł, e-mail: biuro@inac.pl, tel. 577305500.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 1. w celu wykonywania czynności określonych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. w celu realizacji umowy o świadczenie usług księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w odniesieniu do danych szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. A RODO,
 4. w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń powstałych w związku z prowadzoną przez administratora działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Prawnie uzasadniony interes adminsitratora

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest marketing bezpośredni oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
– Urzędom Skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz innym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
– Członkom Zarządu, pracownikom i zleceniobiorcom administratora.
– Podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz administratora.
– W przypadku zaistniałej konieczności kancelariom prawnym.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. Trwający do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody,
 2. Ważności oferty w przypadku złożenia oferty zawarcia umowy o świadczenie usług księgowych,
 3. Obowiązywania umowy o świadczenie usług księgowych, a po jej rozwiązaniu przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i okres niezbędny do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,
 4. Niezbędny do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń w związku z prowadzoną działalnością zgodnie z przepisami określającymi terminy przedawnienia roszczeń,
 5. Niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z:

– Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;

– Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa;

– Ustawy z dnia 23 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych,
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. Prawo do przenoszenia danych,
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 1. Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Wymóg podania danych osobowych i konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług księgowych oraz wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów dotyczących rozliczeń podatkowo-księgowo-kadrowych. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług księgowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
II. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA POTREB REKRUTACJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), INAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że:

1. Administrator Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 117, kod pocztowy 30-074 Kraków, NIP 6772425636, REGON 368336947, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000696643, kapitał zakładowy 5000 zł, e-mail: biuro@inac.pl, tel. 577305500.

2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

a. w celu wykonywania czynności określonych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b. w celu zawarcia umowy o pracę/zlecenia/o współpracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c. w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń powstałych w związku z prowadzoną przez administratora działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Prawnie uzasadniony interes administratora

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

a. Organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

b. Członkom Zarządu, pracownikom i zleceniobiorcom administratora.

c. Podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz administratora.

d. W przypadku zaistniałej konieczności kancelariom prawnym.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a. Trwający do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody,

b. Ważności oferty w przypadku złożenia oferty zawarcia umowy o pracę/zlecenia/o współpracę w procesie rekrutacyjnym,

c. Obowiązywania umowy o pracę/zlecenia/o współpracę, a po jej rozwiązaniu przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i okres niezbędny do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,

d. Niezbędny do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń w związku z prowadzoną działalnością zgodnie z przepisami określającymi terminy przedawnienia roszczeń,

e. Niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z:

• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

• Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa;

• Ustawy z dnia 23 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

6. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:

a. Prawo dostępu do danych osobowych,

b. Prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. Prawo do przenoszenia danych,

f. Prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania.

7. Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Wymóg podania danych osobowych i konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o pracę/zlecenie/o współpracę oraz wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów dotyczących rozliczeń podatkowo-księgowo-kadrowych. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy o pracę/zlecenie/o współpracę.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

III. Pliki cookies

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.